دو فصلنامه علمی پژوهشی دانش سیاسی (PK) - فرایند پذیرش مقالات