1. خوانش مبناگرای سنتی از گفت‌وگوی بینادینی در ایران پساانقلاب- یک مطالعه کیفی

دوره 26، شماره 56، پاییز و زمستان 1398، صفحه 157-196

10.30497/rc.2020.2825

مجید جعفریان؛ حسن بشیر؛ محسن الویری


2. ارتباطات میان‌فرهنگی و گفت‌وگوی بین ادیان:‌ مطالعه موردی «سه مؤسسه در انگلستان»

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 193-234

10.30497/rc.2018.2266

حسن بشیر؛ محمدحسین شعاعی شهرضا


3. دیپلماسی عمومی و سازمان‌های فراملی مذهبی؛ مورد مطالعۀ رابطة العالم الاسلامی (1962-2012م.)

دوره 19، شماره 42، پاییز و زمستان 1391، صفحه 181-210

10.30497/rc.2013.1443

حسن بشیر؛ حامد سعادت پور


4. کارکرد الگویی شخصیت‌پردازی بر مخاطب؛ مطالعه موردی عروسک باربی

دوره 19، شماره 41، بهار و تابستان 1391، صفحه 5-35

10.30497/rc.2013.1298

حسن بشیر؛ سید بشیر حسینی


5. «پسر آدم، دختر حوا»؛ نقدی درون‌گفتمانی بر فمینیسم لیبرال

دوره 18، شماره 40، پاییز و زمستان 1390، صفحه 69-95

10.30497/rc.2013.1307

حسن بشیر؛ میثم قمیشیان