1. بررسی تأثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر حجاب و پوشش کاربران با تأکید بر ابعاد‌ دین‌داری (مورد مطالعه:‌ کاربران زن شبکه اجتماعی اینستاگرام)

دوره 26، شماره 55، بهار و تابستان 1398، صفحه 335-362

10.30497/rc.2019.2538

سیدنصرت اله نعمتی فر؛ محمد مهدی صفورایی پاریزی،


2. طراحی مدل سازگارسازی رسانه‌گری آیین زیارت در شبکه‌های اجتماعی

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 63-86

10.30497/rc.2016.1815

طاهر روشندل اربطانی؛ حسن بشیر؛ علی‌اصغر پورعزت؛ سید جمال‌الدین حسینی


3. بررسی شیوه‌های استفادۀ طلاب حوزۀ علمیۀ قم از فناوری وب 2

دوره 20، شماره 44، پاییز و زمستان 1392، صفحه 137-160

10.30497/rc.2014.1554

یعقوب نوروزی؛ سمانه خویدکی؛ رضا کریمی


4. جایگاه رسانه و شبکه‌های اجتماعی در خیزش‌های انقلابی جهان عرب

دوره 17، 37-38، پاییز و زمستان 1389، صفحه 113-140

10.30497/rc.2011.1409

محمدرضا عشوری مقدم