کارکرد الگویی شخصیت‌پردازی بر مخاطب؛ مطالعه موردی عروسک باربی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدة معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق(ع)

2 دانشجوی دکتری دانشکدة معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

مقالة حاضر، در بخش اول به تبیین رویکردهای نظری و ارائه­ی مدل­های تطبیقی عرصة تأثیر و تقابل کارکردی الگو در فضای ذهن و عین مخاطب، پرداخته و در بخش دوم به مطالعة موردی در مصداق عروسک باربی می­پردازد. در رویکرد نظری، در مقام تأثیر الگو بر مخاطب، به ابعاد مسئله در سه سطحِ مدلِ نظری، تقلیل تئوریک و تحلیل پرداخته می‌شود؛ در سطح اول تحلیل، کارکرد اساسی الگو، «همزادپنداری» در نظر گرفته شده است، که خود در سطح تحلیل دوم به سه کارکرد «مطلوب آرمانی»، «معیار خوب و بد» و نیز «سبک زندگی»، توسعه می­یابد. از منظر تفکیک حوزه­های عینیت و ذهنیت نیز، کارکرد شخصیت الگو بر مخاطب، در پنج سطح بینش، دانش، گرایش، روش و کنش، ذکر می‌گردد. پس از آن «مفهوم­شناسی متنی و فرهنگی» سه واژة متشابه «اسوه»، «اسطوره» و «قالب» با یک ماتریس تطبیقی و مقایسه‌ای برای تبیین تفاوت کارکردگرایانه رویکرد تولیدی و شخصیت‌سازی در نگاه اسلامی و غربی ارائه می‌گردد. در پایان با توجه به تأثیر متقابل ذهنیت و عینیت  از دو منظر حرکت از بعد مادی به بعد ذهنی، و حرکت از بعد ذهنی به بعد مادی، تلاش می‌شود، حوزة الگوسازی، با مطالعة موردی عروسک باربی، در بستر کلان مفهومی تقابل الگویی تمدنی غرب با تمدن اسلامی، و به ویژه «اسلام‌هراسی» پس از حادثة یازده سپتامبر، شاهدی بر تعین و تشخص تحلیلی در حوزة الگوها ارائه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Impact of Characterization Modeling Function on the Reasoning, Heart and Limbs of the Audience; Case Study of Barbie Doll

نویسندگان [English]

  • Hassan bashir 1
  • Sayyed Bashir Hoseini 2

1 Associate Professor, Faculty of Islamic Studies, Culture and Communication, ISU

2 Ph.D. Student, Islamic Studies, Culture and Communication

چکیده [English]

In the first part of this article we have explained the theoretical approaches and presented comparative models of the scope of impact and functional confrontation of the model in the audience's subjective and objective spheres. In the second part we have done a case study of Barbie doll. In the theoretical approach section, as it concerns the impact of the model on the audience, we have dealt with different aspects of the issue at three levels: theoretical, theoretical reductions, and analysis. At the first level of analysis, the major function of the model is "identification" which in its turn extends to three sub-levels at second level of analysis, namely the ideal, good and bad criterion, and lifestyle. From the viewpoint of the distinction between objectivity and subjectivity, the model's character function upon the audience is mentioned at five levels: insight, knowledge, inclination, method, and action. When it comes to contextual and cultural concept, three equal terms, i,e  OSVAH, mythology and pattern are offered with a comparative matrix for defining the functional distinction between the productive approach and characterization in both Islamic and Western viewpoints.In the end, with due regard to the mutual influence of subjectivity and objectivity from the viewpoint of moving from material to mental, and moving from mental to material, it has been attempted to offer a discourse analysis of modeling by relying on the case study of Barbie, in the macro-conceptual domain, and show the modeling confrontation of the west with the Islamic civilization ,especially the issue of Islamophobia  in the aftermath of September 11.

کلیدواژه‌ها [English]

  • modeling
  • Barbie doll
  • lifestyle
  • Pattern
  • mythology
  • Islamophobia