تحلیل نشانه‌شناختی تبلیغات چاپی (پوستر) انتخابات دور دهم مجلس شورای اسلامی (حوزه انتخابیه: شهر شیراز)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه‌شناسی، دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکترا جامعه‌شناسی سیاسی، دانشگاه شیراز

چکیده

این مقاله به‌دنبال کشف اسطوره‌های سیاسی به‌کار رفته در تبلیغات انتخاباتی دور دهم مجلس‌ در شهر شیراز می‌باشد. در این مقاله پدیده اسطوره از دیدگاه ساختی رولان بارت مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا از روش تحقیق کیفی نشانه‌شناسی استفاده شده است و با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند 7 پوستر تبلیغاتی از کاندیدای اصلاح‌طلب، مستقل و اصول‌گرا متناسب با اهداف پژوهش انتخاب شد و مورد بررسی و تحلیل نشانه‌شناسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که، اسطوره‌های «میهن، ملت، قهرمانی، فره ایزدی، مردم‌سالاری، نیرو‌های خیر» از مهم‌ترین اسطوره‌های سیاسی در تبلیغات دهمین دور انتخابات مجلس در شهر شیراز می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Semiotic Analysis of Print Advertising (Posters) Tenth Round of Parliamentary Elections (Constituency: Shiraz)

نویسندگان [English]

  • Mansur Tabiee 1
  • Mandana Karimi 2

1 Assistant Professor, Department of Sociology and Social Planning, Shiraz University

2 PH.D Student at Department of Sociology and Social Planning, Shiraz University

چکیده [English]

This paper seeks to explore the political myths used in the tenth round of the parliamentary election campaign in the city of Shiraz. In this paper we examined the myth of Roland Barthes's view of manufacturing. The results of this study showed that the myth of "homeland, nation, championship, divine charisma, democracy, good troops" the most important political myths in the country. Political myth "supportive" used by reformist important and effective role in persuading the audience.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semiotics
  • Political Myth
  • Parliamentary Elections. Shiraz
بارت، رولان (1375)، ‌اسطوره امروز‌، ترجمه شیرین دخت دقیقیان، نشر مرکز، چاپ اول، تهران.
بارت، رولان (1380)، «‌اسطوره در زمانه حاضر»‌، ترجمه: یوسف اباذری، فصلنامه فلسفی، ادبی و فرهنگی ارغنون، ش 18، صص 95-94.
بهار، مرداد (1376)، ‌پژوهش در اساطیر ایران‌، تهران: انتشارات آگاه، چاپ دوم.
پین، مایکل (1941)، ‌بارت، فوکو، آلتوسر‌، تهران: نشر مرکز، چاپ دوم.
تاجیک، محمدرضا (1389)، «‌نشانه‌شناسی، نظریه و روش»‌، پژوهشنامه علوم سیاسی، ش4، سال پنجم،
صص7-40.
جواری، محمد‌حسین و رضائی، مهناز (1395)، «ساختار اسطوره و زبان، ساختار خویشاوندی و زبان در مردم‌شناسی استروس»، دوماهنامه جستارهای زبانی، دوره7، ش5.
خرمی، قاسم (1376)، «افکار عمومی و تبلیغات»، ماهنامه بصایر، ش 25، سال چهارم.
دقیقیان، شیرین دخت (1386)، ‌مقدمه ‌اسطوره امروز‌، تهران: نشر مرکز.
دهقان، علیرضا و نزاکتی، فرزانه (1392)، «تحلیل نشانه‌شناختی پوسترهای تبلیغاتی انتخابات مجلس تهران»، مطالعات جامعه‌شناختی، دوره20، ش اول، صص 95-124.
روبینز، آر. اچ (1373)، ‌تاریخ مختصر زبان‌شناسی‌، ترجمه: محمد علی حق‌شناس، چاپ دوم، نشر مرکز.
ستاری، جلال (1376)، ‌اسطوره در جهان امروز‌، تهران: نشر مرکز.
شعار غفاری، پیروز (1373)، «تبلیغات حزبی و منافع ملی»، فصلنامه رسانه، ویژه آموزش.
فکوهی ناصر (1379)، «تحلیل ساختی از یک اسطوره سیاسی»، نامه علوم اجتماعی، ش16، صص 137-166.
فکوهی، ناصر (1378)، ‌اسطوره‌شناسی سیاسی‌، تهران: انتشارات فردوس.
هیلنز، جان (1386)، ‌شناخت اساطیر ایران‌، تهران: نشر چشمه.
ساروخانی، باقر (1370) ‌دائره‌المعارف علوم اجتماعی‌، شماره 577،‌ مؤسسه کیهان.
رهبر، محمدتقی (1391)، ‌پژوهشی در تبلیغ‌، قم: بوستان کتاب.
عمویی حامد، شاهسوند پریچهر (1388) «اسطوره‌شناسی سیاسی در ایران باستان»، مطالعه موردی رستم، نشریه‌ علوم سیاسی، پاییز 1388، شماره‌ 8‌، 5-58.
جهانبگلو، رامین (1384‌)، ‌‌موج چهارم‌، ترجمه منصور گودرزی، تهران: نشر نی، چاپ چهارم.
‌ای، پی، فوکس (1371)، ‌«تبلیغات چیست؟»، ترجمه: شاهرخ بهار، فصلنامه رسانه، پائیز 1371، شماره 3،
صص 36-41.
اباذری، یوسف‌علی و عباس خورشید نام (1390)، «‌اسطوره اسطوره‌شناسی»، نشریه مطالعات جامعه‌شناختی، 197-271.
Barthes, R. (1972), Mythologies. Trans. Annette Lavers. London: Paladin.
Cassirer, E. & Hendel, Ch. W. (1961), The Myth of the State. Yale University Press.
Levi-Strauss, C. (1963), The Structural Study of Myth. Trans. Claire Jacobson and Brooke Grundfest Schoepf. New York: Basic Books.