چالش‌های اعاده حیثیت در فضای مجازی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)

2 کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

با گسترش فناوریهای پیشرفته، جرایم ارتکابی نیز متنوع شدهاند و بسیاری از قوانین و رویههای پیشین برای مواجهه با این جرایم ناکارامد به نظر میرسد.
یکی از مصادیق مهم فناوری پیشرفته، فضای سایبر، ابزارها و موارد مرتبط با آن مانند رایانه، تلفن همراه هوشمند و شبکه اجتماعی است. هر روزه در فضای سایبر، جرایم بسیاری اتفاق میافتد که بسیاری از آنها، علیه حیثیت معنوی اشخاص ارتکاب مییابد. جرایمی مانند توهین، افترا و نشر اکاذیب رایانهای که با توجه به چالشهای فضای مجازی مانند گستره و سرعت انتشار در آن، حیثیت معنوی اشخاص را گاهی بیش از جرایم در فضای حقیقی دچار خدشه میکند و آن-طور که میتوان در فضای حقیقی، اعاده حیثیت نموده و خسارت معنوی وارد آمده به اشخاص را جبران کرد، در فضای مجازی چنین امکانی وجود ندارد. در واقع قوانین فعلی، امکان اعاده حیثیت اشخاص را از جرایم سایبری ایجاد نمیکند و میبایست با اتخاذ روشهای پیشگیرانه و آموزشهای شهروندی، مانع ارتکاب جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص در فضای سایبر شد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Challenges of Restoration of Dignity in Cyberspace

نویسندگان [English]

  • Ali Gholami 1
  • Masoud pirhadi 2

1 Associate Professor of Islamic Law and Law at at Imam Sadiq University

2 M.A of Islamic Sciences and Criminal Law and Criminology at Imam Sadiq University

چکیده [English]

With the expansion of advanced technologies, the crime becomes various and diverse. Many of the previous laws and procedures for dealing with the crime seem inefficient. One of the most important instances of advanced technology is cyberspace and it's related tools and items such as computers, smart phones and social networks. Every day in cyberspace, much crime happens that a great number of it is committed against spiritual dignity of individuals. Some instances of crime such as insult, defamation and dissemination of cyber false information occasionally destroy spiritual dignity of individuals more in comparison with crime in real life, since in cyberspace the speed and scope of spreading any news in extremely high. Also dignity can be resorted and spiritual damage inflicted to individuals can be compensated in real atmosphere, while, such a possibility does not exist in cyberspace. In fact, the current laws don't allow resorting dignity of individuals from cybercrimes and commitment of any crime against spiritual dignity of individuals should be prevented by taking a proactive approach and citizenship training's. Why, given the challenges of cyberspace and its intrinsic properties, if criminal content against spiritual dignity of individuals to be published in cyberspace, the possibility of rehabilitation and compensation for moral damages are not fully existed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crimes Against Spiritual Dignity
  • Computer Crimes
  • Cyber Crimes
  • Cyberspace
  • Restoration of Dignity
امامی، سید حسن (1340)، حقوق مدنی، ج3، تهران: نشر اسلامیه‌.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1388)، ترمینولوژی حقوق، تهران: نشر گنج‌.
جعفریی لنگرودی، محمد جعفر (1363)، ترمینولوژی حقوق، تهران: نشر گنج‌.
جلالی فراهانی، امیرحسین (1384)، «پیشگیری وضعی از جرایم سایبر در پرتو موازین حقوق بشر»، مجله فقه و حقوق، شماره 6 (پاییز): صص 133-162.
رجب‌پور کاشف، مهدی (1390)، «تقابل امنیت فناوری اطلاعات با جرایم سایبری»، ماهنامه تخصصی وب، شماره 135 (آبان)، صص 43-51.
شاملو احمدی، محمد‌حسین (1380)، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، تهران: نشر دادیار‌.
شیرزاد، کامران ‌(1388)، جرایم رایانه‌ای از دیدگاه حقوق جزای ایران و حقوق بین‌الملل، تهران: نشر بهینه فراگیر.
عمید، حسن (1389)، فرهنگ فارسی، ج1، تهران: نشر فرهنگ اندیشمندان‌.
معین، محمد (1363)، فرهنگ فارسی معین، ج 1، تهران: انتشارات امیرکبیر‌.
Brenner, Susan W (2001), “Is There Such a Thing as virtual Crime”, California Criminal Law Review.
Kabay, Me (1998), Anonymity and Pseudonymity in Cyberspace: Deindividuation incivility and lawlessness versus freedom and privacy.
Ferguson, Paul (1998), “What Is a VPN? - Part I”, The Internet Protocol Journal - Volume 1, No. 1.