اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول
دکتر محمدهادی همایون
دکتر محمدهادی همایون استاد، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

 • homayoonisu.ac.ir
 • 021-88094913
سردبیر
دکتر حسن بشیر
دکتر حسن بشیر استاد دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

ارتباطات بین‌الملل

 • bashirisu.ac.ir
 • 021-88094913
اعضای هیات تحریریه
دکتر تقی آزاد ارمکی
دکتر تقی آزاد ارمکی استاد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی

جامعه شناسی

حسن بشیر
حسن بشیر استاد دانشگاه امام صادق(ع)

ارتباطات بین‌الملل

دکتر سعیدرضا عاملی
دکتر سعیدرضا عاملی استاد، دانشگاه تهران، دانشکده مطالعات جهان

جامعه شناسی ارتباطات

دکتر رضا اکبری
دکتر رضا اکبری استاد، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و الهیات

الهیات، فلسفه و کلام

دکتر مهدی محسنیان راد
دکتر مهدی محسنیان راد استاد، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

جامعه شناسی و ارتباطات

دکتر ناصر باهنر
دکتر ناصر باهنر دانشیار، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

دکتر سید حسن حسینی سروری
دکتر سید حسن حسینی سروری دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فلسفه‌ی علم

الهیات، فلسفه و کلام اسلامی

 • hoseinihsharif.edu
 • 021-66022718
دکتر مسعود کوثری
دکتر مسعود کوثری دانشیار، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی

جامعه شناسی و ارتباطات

دکتر محمد هادی همایون
دکتر محمد هادی همایون دانشیار، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

دکتر محمود تقی زاده داوری
دکتر محمود تقی زاده داوری دانشیار، دانشگاه قم

جامعه شناسی دین

 • davarishistu.org
دکتر محسن الویری
دکتر محسن الویری دانشیار، دانشگاه باقرالعلوم

تاریخ و تمدن

 • alvirimgmail.com
 • 0251-2136517
جانشین سردبیر
دکتر محمدحسین شعاعی
دکتر محمدحسین شعاعی استادیار، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات؛ دانشگاه امام صادق (ع) - تهران - ایران

معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

مدیر داخلی
سینا عصاره نژاد دزفولی
سینا عصاره نژاد دزفولی دانشجوی دکترای رشته سیاست گذاری فرهنگی دانشگاه امام صادق علیه السلام

سیاست گذاری فرهنگی

 • sina.asareh717gmail.com
 • 09104491675

دین و ارتباطات

ویراستار ارشد
دکتر علی احمدی
دکتر علی احمدی عضو گروه فرهنگ و تمدن دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام

جغرافیای فرهنگی

 • ali.ahmadi1020gmail.com